Besök i arkivet måste överenskommas på förhand. För ytterligare information, se forskningstjänster.

Konsthistoriska dokumentarkiv

I Finlands Nationalgalleris konsthistoriska dokumentarkiv finns privata arkiv, dokument och samlingar som hänför sig till den finländska bildkonsten allt ifrån 1800-talets början fram till vår tid.

De konsthistoriska dokumentarkiven består av privatarkiv som hänför sig till Finlands bildkonst och till Nationalgalleriets historia: konstnärers, konstnärsgruppers, museipersoners, föreningars och olika konstinstitutioners arkiv och dokument samt samlingar som byggts upp i samband med dokumenteringsprojekt inom bildkonsten.

Arkivsamlingarna utökas fortlöpande. Nytt material kommer främst in genom donationer och dokumentationsverksamhet. De konsthistoriska dokumentarkiven är tillgängliga för forskare i Ateneums forskarbibliotek enligt avtal. Användningen av vissa arkivhelheter är begränsad.

De bildkonstnärliga dokumentarkivens basdata finns på publikgränssnittet för databasen Karkki (på finska). Databasen är tillgänglig för forskare i Ateneums forskarbibliotek.

En del av materialet i Nationalgalleriets arkivsamling har digitaliserats och är tillgängligt på webben eller i Ateneums forskarbibliotek.

Urklippssamlingen

Nationalgalleriets urklippssamling innehåller tidningsurklipp och klippböcker över sådant som skrivits i tidningarna om Finlands konstliv och konstnärer från 1890-talet fram till år 2012.

Urklippssamlingens äldsta del består av material som Finska Konstföreningens sekreterare J. J. Tikkanen har samlat in. Artiklar från åren 1897–1980 som limmats in i klippböckerna liksom också separata klipp om enskilda konstnärer från åren 1981–1999 har mikrofilmats för forskarnas bruk.
Material som ingår i Nationalgalleriets urklippssamlingar kan läsas från mikrofilm i Ateneums och Kiasmas bibliotek enligt överenskommelse:

  • Urklippsböcker 1897–1980: konstnärer utgående från referenskort i alfabetisk ordning enligt efternamn publicerade på webben: taiteilijaviitekortit.kansallisgalleria.fi/se. Referenser från åren 1891–1896 kan också läsas.
  • Sökning enligt tema 1897–1959, 1960–1969, 1970–1971: sök utgående från referenskort ordnade enligt tema. Referenser från åren 1891–1896 kan också läsas.
  • Kritiker, konstvetare, signaturer 1897–1959, 1960–1969: sök utgående från författarkort. Referenser från åren 1891–1896 kan också läsas.
  • Konstnärsurklipp 1981–1999: tidningsurklipp arrangerade alfabetiskt enligt efternamn, inga referenskort.

De konstnärsspecifika urklippen från åren 2000–2012 och urklippssamlingarna över grupputställningar och teman från tiden 1981–2012 är inte längre tillgängliga för forskare.

AV-arkivet

Nationalgalleriets AV-arkiv innehåller bildkonstnärliga videodokument och ljudinspelningar.

Arkivsamlingarnas AV-arkiv är ett arkiv över audiovisuellt material avsett för forskning. Det består i sin helhet av ljudarkiv och videodokument.

AV-materialet har katalogiserats i en databas med över fyratusen poster. Av det sparade materialet har man också gjort en inspelad version som förvaras i arkivet. Av en del material finns det dessutom kopior man kan se på i Kiasmabiblioteket enligt överenskommelse. Det finns cirka 700 ljudinspelningar i databasen.

Bildsamlingarna

Nationalgalleriet har Finlands mest omfattande bildsamling av finländsk bildkonst och finländska konstnärer.

Samlingarna utökas som ett resultat av Nationalgalleriets egen dokumentering och dessutom kommer det in donationer av privatpersoner och institutioner. Samlingarnas kärna utgörs av den över en halv miljon stora samlingen fotooriginal, som i huvudsak består av fotografier av konstverk. I samlingen ingår dessutom tryckta bilder, inbjudningskort och affischer samt bildmaterial som hänför sig till konstnärer eller konstliv. Bildsamlingens äldsta fotografier har ursprungligen skaffats till Finska Konstföreningen på 1860-talet.

Bildservicen beviljar nyttjanderätt till bilder för publicering och forskning samt för flera andra ändamål.