Finlands Nationalgalleri består av Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff. Nationalgalleriet har ansvaret för statens konstsamling och Nationalgalleriets avdelning för samlingsförvaltning sköter samlingens underhåll. Till Nationalgalleriet hör dessutom Statens konstverkskommission och dess samlingar.

Nationalgalleriet bygger kulturarvet, stärker den nationella konstsamlingen, sätter upp mångsidiga utställningar och gör konsten tillgänglig för publiken. I egenskap av riksmuseum för bildkonst ansvarar Nationalgalleriet för det konsthistoriska arkivmaterialet och datamaterialet om bildkonst.

Nationalgalleriet är landets största konstmuseiorganisation och en nationell kulturinstitution som sysselsätter cirka 250 yrkeskunniga konstproffs. Nationalgalleriets museer har årligen cirka 500 000 besökare.

Nationalgalleriet är en offentligrättslig stiftelse vars grundande och verksamhet regleras av lagen och förordningen om Nationalgalleriet, som trädde i kraft den 1.1.2014. Organisationens organ är delegationen, styrelsen och generaldirektören. Delegationen och styrelsen tillsätts av undervisnings- och kulturministeriet, generaldirektören av statsrådet. Nationalgalleriet hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och dess viktigaste finansiär är staten.

Finlands Nationalgalleri är en stark nationell och internationell aktör på kulturens område, vars tjänster stärker konstens inflytande i samhället.

Värden

Tillsammans
Öppet
Sakkunnigt